Carieră

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de Șef secție Oncologie pediatrică

I. 1 post șef secție oncologie pediatrică

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze;

b) copia xerox a diplomei de studii;

c) adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;

e) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;

f) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;

g) certificatul privind starea de sănătate (tip A5);

h) dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;

i) copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;

j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;

k) un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei;

l) chitanţa de plată a taxei de concurs.

20.04.24

data limită pentru depunerea candidaturii

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilordin România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 1.406/2006, sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, proba clinică sau practică. Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă. Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist. Bibliografia și tematica de concurs vor fi afișate la avizierul și pe site-ul unității: www.iocn.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul unității, str. Republicii nr. 34-36, Cluj-Napoca sau la telefon: 0264.598.361 int. 142 sau 0743.124.598 – Serviciul RUNOS.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content