Carieră

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca organizează, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017, HG nr. 1336/2022 și art. VII alin. (3) din OUG 115/2023, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi cu normă întreagă vacante și temporar vacante:

VACANTE
I. 1 post asistent medical generalist, ATI;
II. 1 post asistent medical generalist Secția Clinică Chirurgie Oncologică II
III. 2 posturi asistent medical generalist Compartiment Chirurgie Toracică;
IV. 1 post asistent medical generalist Sterilizare;
V. 1 post asistent medical generalist Laborator Medicină Nucleară;
VI. 2 posturi brancardier
VII. 3 posturi infirmieră, sectii clinice cu paturi
VIII. 2 posturi îngrijitoare, secții clinice cu paturi
IX. 2 posturi muncitori calificati (bucătari).
TEMPORAR VACANTE
I. 1 post asistent medical generalist Secția Clinică Chirurgie Oncologică II

a) persoana are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
b) persoana cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) persoana are capacitate deplină de exercițiu și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) persoana are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) persoana îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) persoana nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h.

50

punctaj minim admisibil pentru fiecare probă

21.05.24

data limită pentru depunerea candidaturii

I. Asistent medical generalist 
 • Studii postliceale / universitare în domeniul sanitar(studii finalizate iar prezentarea diplomei de bacalaureat obligatorie);
 • Deține certificat de membru eliberat de OAMGMAMR;
 • Deține avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de OAMGMAMR valabil pentru anul 2024 sau adeverința pentru participarea la concurs eliberată de OAMGMAMR
 • Deține abilități de lucru pe calculator;
 • Deține abilități de comunicare;
II. Infirmiere
 • Să fie cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu;
 • Curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau, Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios şi certificare.
III. Îngrijitoare
 • Să fie cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu.
IV. Brancardieri 
 • Să fie cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu.
V. Muncitor calificat în meseria de bucătar
 • Să fie cel puțin absolvent al învățământului general obligatoriu
 • Curs de formare profesională în meseria de bucătar
 • depunerea dosarelor până la data de 21.05.2024, ora 12:00
 • afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere până la data de 22.05.2024
 • depunerea contestațiilor până la data de 23.05.2024
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor până la data de 24.05.2024
 • desfășurarea probei scrise: în data de 27.05.2024(ora anunț site iocn.ro și avizier IOCN)
 • afișarea rezultatelor probei scrise până la data de 28.05.2024
 • depunerea contestațiilor până la data de 29.05.2024, ora 13:00
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor până la data de 30.05.2024
 • susținerea probei practice/interviului: în data de 31.05.2024 ora anunț site iocn.ro și avizier)
 • afișarea rezultatelor interviului până la data de 03.06.2024
 • depunerea contestațiilor până la data de 04.06.2024, ora 13:00
 • afișarea rezultatelor finale până la data de 05.06.2024

În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului fiecărei probe candidații respinși au dreptul să depună contestație la secretariatul Institutului.

Rezultatele la eventualele contestații se vor comunica în termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.

Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data menţionată în calendarul concursului şi va conţine în mod obligatoriu:

 • Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul R.U.N.O.S IOCN);
 • Copia actului de identitate, copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul sau un alt document prin care s-a realizat schimbarea numelui;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (certificat membru OAMGMAMR(asistenți), certificat calificare(infirmiere, bucătar);
 • Copia carnetului de muncă şi adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent);
 • Cazier judiciar și adeverință de integritate comportamentală (eliberată de serviciul caziere) ;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia;
 • Alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 • Curriculum vitae.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul R.U.N.O.S, în termen de 10 zile de la data afișării anunțului, respectiv perioada 08.05.2024-21.05.2024, de luni pâna joi între orele 1300-1500, iar vineri între orele 1000-1200.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în parcurgerea a trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor;
 • proba scrisă test grilă: punctajul este de maxim 100 puncte;
 • proba practică/interviu: punctajul este de maxim 100 puncte.

Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au obținut minim 50 de puncte pentru funcțiile de execuție.
Se pot prezenta la următoarea probă de concurs numai candidații declarați admiși la etapa anterioară!
Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de concurs.
În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului fiecărei probe candidații respinși au dreptul să depună contestație la secretariatul Institutului.
Rezultatele la eventualele contestații se vor comunica în termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.
Pe baza notelor obținute, comisia de concurs, va stabili ordinea candidaților reușiți la concurs.

Candidații declarați admiși” la concursul de ocupare a unui post vacant este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale. În urma formulării unei cereri scrise și temeinic justificate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea 53/2003- Codul Muncii, maxim 20 de zile lucrătoare calculate de la data afișării rezultatelor finale.

În cazul neprezentării la post la termenul prevăzut în vederea angajării, postul este declarat vacant, caz în care se comunică candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitate a de a ocupa postul respectiv, cu respectarea prevederilor referitoare la punctajul minim necesar( 50 de puncte la fiecare probă a concursului).

Relatii suplimentare privind desfăşurarea se pot obţine la sediul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, secretarul comisei de concurs– Ec. Oprea CristinaAnca Serviciul RUNOS telefon 0264-598361 int.142

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content