Carieră

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează în conformitate cu prevederile Legii 153/2017, HG nr. 1336/2022 și OUG 115/2023 concurs pentru ocuparea următorului post cu normă întreagă vacant :

1. Numărul și tipul posturilor – 1 post – PSIHOLOG

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

 1. persoana are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
 2. persoana cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. persoana are capacitate deplină de exercițiu și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. persoana are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. persoana îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. persoana nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
50

punctaj minim admisibil pentru fiecare probă

14.03.24

data limită pentru depunerea candidaturii

Psiholog

 1. Diplomă de licență în Psihologie
 2. Masterat în domeniul Psihologiei
 3. Membru în Societăți de specialitate: Colegiul Psihologilor din România
 4. Psiholog Clinician, treapta Psiholog Practicant Autonom
 5. Studii complementare/ cursuri de formare profesională continuă în Psiho-Oncologie
 6. Participarea la Conferințe Naționale și Internaționale, publicarea de articole științifice și experiență în proiecte de cercetare, constituie un avantaj
 7. Experiență în lucrul cu pacienții oncologici constituie un avantaj
 8. Calitatea de doctorand sau doctor în Psihologie, constitituie un avantaj
 9. Vechime în specialitate minim 2 ani.
 • depunerea dosarelor până la data de 14.03.2024, ora 1200
 • afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere până la data de 15.03.2024
 • depunerea contestațiilor până la data de 18.03.2024
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor până la data de 19.03.2024
 • desfășurarea probei scrise: în data de 20.03.2024(ora anunț site iocn.ro și avizier IOCN)
 • afișarea rezultatelor probei scrise până la data de 21.03.2024
 • depunerea contestațiilor până la data de 22.03.2024, ora 1300
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor până la data de 25.03.2024
 • susținerea probei practice/interviului: în data de 26.03.2024(ora anunț site iocn.ro și avizier)
 • afișarea rezultatelor interviului până la data de 27.03.2024
 • depunerea contestațiilor până la data de 28.03.2024, ora 1300
 • afișarea rezultatelor finale până la data de 29.03.2024

În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului fiecărei probe candidații respinși au dreptul să depună contestație la secretariatul Institutului.
Rezultatele la eventualele contestații se vor comunica în termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.

Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data menţionată în calendarul concursului şi va conţine în mod obligatoriu:

1. Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul R.U.N.O.S IOCN);
2. Copia actului de identitate, copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul sau un alt document prin care s-a realizat schimbarea numelui;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copia carnetului de muncă şi adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent);
5. Cazier judiciar și adeverință de integritate comportamentală (eliberată de serviciul caziere) ;
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia;
7. Alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
8. Curriculum vitae.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul R.U.N.O.S, în termen de 10 zile de la data afișării anunțului, respectiv perioada 01.03.2024-14.03.2024, de luni pâna joi între orele 1300-1500, iar vineri între orele 1000-1200.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă  în parcurgerea a trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor;
 • proba scrisă test grilă: punctajul este de maxim 100 puncte;
 • proba practică/interviu: punctajul este de maxim 100 puncte.

Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au obținut minim 50 de puncte pentru funcțiile de execuție.

Se pot prezenta la următoarea probă de concurs numai candidații declarați admiși la etapa anterioară!

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de concurs.

Relatii suplimentare privind desfăşurarea se pot obţine la sediul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, secretarul comisei de concurs– Ec. Oprea CristinaAnca Serviciul RUNOS telefon 0264-598361 int.142

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content