Carieră

Institutul Oncologic „Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca, în calitate de Promotor de proiect, al proiectului finanțat din fonduri nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei, după cum urmează:

1. Denumire proiect: „Creșterea performanței în diagnosticul și tratamentul cancerelor la copii prin îmbunătățirea echipamentului tehnic, achiziția de aparatură modernă, instruirea personalului medical și dezvoltarea de recomandări” în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat din Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

2. Numărul și tipul posturilor – 6 posturi, din care:
– 4 posturi cursant oncologie pediatrică
– 2 posturi cursant radioterapie

3. Denumirea posturilor:
– cursant oncologie pediatrică
– cursant radioterapie

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

 1. are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 7. îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
60

punctaj minim admisibil pentru fiecare probă

23.06.20

data limită pentru depunerea candidaturii

Cursant oncopediatrie și radioterapie

 1. Studii superioare de medicină generală;
 2. Titlul minim de medic specialist în specilitatea pediatrie + supraspecialitate, competență sau atestat oncohematologie pediatrică; oncopediatrie; hematologie; oncologie medicală sau radioterapie;
 3. Medici care desfășoară activitate curentă în oncologie pediatrică, hematologie sau oncologie medicală cu tangență în tratamentul adolescenților și al adultului tânăr cu cancer sau radioterapie;

a. Afișarea anunțului de concurs – 09.06.2020
b. Termen limită pentru depunerea dosarelor candidaților – 23.06.2020, ora 15:30

Etapa nr. 1:
c. Verificarea eligibilității dosarelor depuse de către candidați: 24.06.2020
d. Publicarea rezultatului verificării eligibilității dosarelor: 24.06.2020, ora 15:30

Etapa nr. 2:
e. Analizarea CV-urilor, verificarea cunoștințelor candidaților: 26.06.2020
f. Afișarea rezultatului rezultatului final al procesului de recrutare și selecție: 29.06.2020, ora 15:30

Dosarul de concurs se va depune până la data menționată, la sediul IOCN, str. Republicii nr. 34-36, la secretarul comisiei de recrutare și selecție – Ec. Cristina Oprea, Birou RUNOS

Eventualele contestațiivor fi depuse până la data de 25.06.2020, ora 15:30, pentru Etapa nr. 1, și până la data de 30.06.2020, ora 15:30, pentru Etapa nr. 2.

Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor. Nota acordată după contestații rămâne definitivă.

Termen limită pentru soluționarea contestațiilor: 02.07.2020, ora 15:30

 1. Cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cerere tip care se completează de către candidat la depunerea dosarului)
 2. CV, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 3. Copie conformă cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copii certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor de identitate și ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de către secretarul comisiei);
 5. Adeverințe / diplome / certificate în original care atestă efectuarea unor specializări (originalele sunt necesare pentru certificare);
 6. Documente justificative care atestă vechimea în muncă şi / sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări etc.), copii conform cu originalul;
 7. Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pemtru care candidează;cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecție;
 8. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție și recrutare de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. Declarație de disponibilitate privind timpul alocat (se completează de către candidat la depunerea dosarului).

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea / respingerea dosarului candidatului.

Probele pentru selecția experților se derulează în două etape, astfel:

Etapa nr. 1  va consta în verificarea eligibilității dosarelor depuse de către candidați. Pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conțănă toate documentele solicitate și să îndeplinească condițiile obligatorii din anunțul de recrutare și selecție.

Etapa nr. 2  va consta în evaluarea candidaților în cadrul probelor stabilite de către Comisia de recrutare și selecție, după cum urmează:

 • vor fi analizate toate CV-urile primite și celelalte documente depuse, utilizându-se Grila de recrutare și selecție întocmită de comisia de recrutare și selecție. Punctajul minim pentru a fi admis în această etapă este de 60 de puncte, punctajul maxim care poate fi obținut fiind de 100 de puncte
 • verificare cunoștințelor și/sau aptitudinilor candidaților se va realiza prin interviuri individuale. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de recrutare și selecție pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: abilitățile de comunicare, capacitatea de analiză și sinteză, abilitățile impuse prin fișa postului, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză.

Punctajul maxim posibil acordat unui candidat va fi de 100 de puncte, iar minimul admisibil va fi de 60 puncte.

Punctajul final obținut la interviu va fi media aritmetică a punctajelor acordate de către membrii comisiei de recrutare și selecție.

Rezultatele procesului de recrutare și selecție vor fi publicate prin afișarea la avizier și pe pagina web a Institutului în termen de maxim o zi lucrătoare de la data încheierii sesiunii de interviuri.

Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție va fi media aritmetică a punctajelor obținute de candidați la cele două etape.

Relații suplimentare privind procedura de recrutare și selecție se pot obţine la sediul IOCN, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, secretarul comisiei de recrutare și selecție – Ec. Oprea Cristina Anca, Biroul RUNOS – telefon 0264-598 361 int.142, zilnic între orele 7:30 – 15:30.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content