Carieră

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca organizează în conformitate cu Ordinul nr. 166 din 26.01.2023, concurs în vederea ocupării unui post vacant cu normă întreagă, cu durata timpului de muncă de 7 ore/zi, pentru care se încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, de medic rezident anul IV, specialitatea medicină de laborator, în Laboratorul de analize medicale din cadrul institutului

a) persoana are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
b) persoana cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) persoana are capacitate deplină de exercițiu și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) persoana are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) persoana îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) persoana nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

50

punctaj minim admisibil pentru fiecare probă

18.07.24

data limită pentru depunerea candidaturii

 • Absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie – 6 ani
 • Medic rezident anul IV în specialitatea medicină de laborator
 • termenul limită de depunere a dosarelor, până la data de 18.07.2024, ora 15.30.
 • afișarea rezulatelor selecției dosarelor de înscriere, până la data de 19.07.2024, ora 15.30
 • depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor de concurs, până la data de 22.07.2024, ora 15.30
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la selecția dosarelor, până la data de 23.07.2024, ora 15.30
 • desfășurarea probei scrise: în data de 29.07.2024, ora 09.00
 • afișarea rezultatelor probei scrise, până la data de 30.07.2024, ora 15.30
 • depunerea contestațiilor în urma probei scrise, până la data de 31.07.2024, ora 15.30
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba scrisă, până la data de 01.08.2024, ora 15.30
 • susținerea probei practice: in data de 02.08.2024, ora 09.00
 • afișarea rezultatelor probei practice, până la data de 05.08.2024, ora 15.30
 • depunerea contestațiilor în urma probei practice, până la data de 06.08.2024, ora 15.30
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba practică, până la data de 07.08.2024, ora 15.30
 • afișarea rezultatelor finale, până la data de 08.08.2024, ora 15.30

Concursul se va desfășura la sediul institutului, str. Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în Amfiteatrul Chiricuță.

Taxa de participare este de 150 lei și se achită la casieria institutului la data depunerii dosarului.

Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării prezentului anuntului, respectiv în perioada 03.07.2024 – 17.07.2024, de luni-vineri între orele 07.30 – 15.30, la Serviciul Resurse Umane al institutului, str. Republicii, nr.34-36, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului fiecărei probe candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie la secretariatul institutului.

Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica în termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs (se completeaza la depunerea dosarului de concurs);
b) copie de pe diploma de licenţă şi adeverință de unitatea angajatoare prin care se confirma anul și specialitatea ca medic rezident;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.
Documentele prevăzute la lit.d) şi h) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, str. Republicii, nr.34-36, Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel. 0264/450237, la Serviciul resurse umane.

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în parcurgerea a trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de concurs și stabilirea punctajului conform anexei 3 la ordin
 • proba scrisă: punctajul este de maxim 100 puncte
 • proba practică: punctajul este de maxim 100 puncte

Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au obținut minim 50 de puncte.

Se pot prezenta la următoarea probă de concurs doar candidații declarați admiși la etapa anterioară.

În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului fiecărei probe candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie la secretariatul institutului.

Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica în termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Pe baza notelor obţinute, comisia de concurs va stabili ordinea candidaţilor admiși la concurs.

 • Biochimie clinică. Implicații practice. Ediția a III-a. Vol 1 și Vol 2 – sub redacția, Minodora Dobreanu, 2015
 • Principles of Medical Biochemistry, Gerhard Meisenberg, https://www.books-express.ro/william-h-simmons/c/9163592016
  Wintrobe’s Clinical Hematology, John P. Greer , Daniel A. Arber , Bertil E. Glader , Alan F. List , Robert T. Means , George M. Rodgers, Lippincott Williams and Wilkins, dec. 2018
 • Hoffbrand’s Essential Haematology, Hoffbrand A. Victor, Wiley-Blackwell, 2015
 • Roitt’s Essential Immunology, 13th Edition, Peter J. Delves, Seamus J. Martin, Dennis R. Burton, Ivan M. Roitt, Wiley-Blackwell, 2017
 • Clinical Immunology, Principles and Practice, Robert Rich Thomas Fleisher William Shearer Harry Schroeder Anthony Frew Cornelia Weyand, editia 5, Elsevier, 2019
 • Ordinul MSP 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 6 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/85155
 • Ghidul național de biosiguranță pentru laboratoarele medicale, Ministerul Sănătății, 2005 sau versiunea actualizată

 

TEMATICA

 

 1. PROBA SCRISA – 10 subiecte distribuite după cum urmeaza:

 

Doua subiecte de la punctele 1-4

Opt subiecte de la punctul 5

 

 1. ORGANIZAREA ȘI MANAGEMENTUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE :

1.1. Normele de funcţionare a laboratoarelor de analize medicale

1.2. Managementul datelor. Sistemul informatic al laboratorului medical. Etica şi confidenţialitatea în laboratorul de analize medicale.

1.3. Biosiguranţa şi biosecuritatea laboratorului de analize medicale

 

 1. BIOCHIMIE :

2.1. Modificări biochimice in patologia renală

2.2. Modificări biochimice in patologia hepatică.

2.3. Modificări biochimice in patologia cardio- vasculară.

2.4. Oncogeneza.Markeri tumorali.

 

 1. IMUNOLOGIE :

3.1. Imunologia tumorală. Markeri tumorali

3.2. Imunologia transplantului

 

 1. BIOLOGIE MOLECULARA :

4.1. Tehnici de analiză a acizilor nucleici.

4.2. Genetica bolii canceroase

 

 1. HEMATOLOGIE:

5.1. Diagnosticul de laborator al productiei si distructiei de eritrocite.

5.2 Metabolismul fierului: date normale, fiziopatologie, metode de explorare in laboratorul clinic.

5.3. Diagnosticul de laborator al hemolizei extravasculare si al hemolizei intravasculare.

5.4. Anomaliile morfologice ale hematiilor: descriere, semnificatie, metode de evidentiere.

5.5. Definitia, clasificarea si metodologia de identificare a urmatoarelor tipuri de anemii: hipocrome, hemolitice, megaloblastice, macrocitare.

5.6. Definitia, clasificarea si criteriile de diagnostic ale bolilor mieloproliferative cronice: leucemia mieloidă  cronica, mielofibroza idiopatică, Policitemia Vera, trombocitemia idiopatică.

5.7. Definitia, clasificarea si criteriile de diagnostic ale leucemiei limfatice cronice si ale leucemiei cu celule paroase.

5.8. Leucemiile acute (LA): clasificarea si metodele de diagnostic (examenul morfologice, citochimia optica si ultrastructurala, imunofenotiparea, examenul citogenetic, genetica moleculara.

5.9. Sindroame mielodisplazice (SMD): definitie, clasificare, diagnosticul diferential dintre SMD si LA.

5.10. Coagularea si fibrinoliza: mecanisme, reglare, explorare in laboratorul clinic.

5.11. Sindroame hemoragice (SH): clasificare, metodologia diagnosticului. Se vor trata urmatoarele afectiuni: SH de cauza trombocitara, hemofiliile, boala Von Willebrand, sindromul coagularii intravasculare diseminate, fibrinoliza primara.

5.12. Sistemele ABO si Rh: antigene si anticorpi regulari si imuni; regulile transfuzionale de compatibilitate ABO si identitate si compatibilitate Rh; regulile imunologice ale transfuziei; reacții adverse post-transfuzionale, accidente și incidente.

 

 1. PROBA PRACTICĂ DE LABORATOR

 

Un caz practic constand din buletin de analiza (hemograma si alte investigatii) si citologie hematologica (frotiu / frotiuri in vederea examinarii la microscop), pentru care candidatul trebuie sa demonstreze, in functie de particularitatile cazului, cunostinte privind

 1. Principalelore tehnici, metode şi aparate cu aplicaţii în Laboratorul/ compartimentul de Hematologie. Controlul intern și controlul extern de calitate. Calibrarea.
 2. Pregatirea materialului si recoltarea sangelui pentru hemograma. Coloratiile uzuale.
 3. Numararea eritrocitelor, leucocitelor, trombocitelor Indici eritrocitari.
 4. Determinarea reticulocitelor
 5. Determinarea VSH
 6. Examenul morfologic (examinarea si interpretarea unor frotiuri sanguine).
 7. Mielograma.
 8. Teste citochimice: FAL, peroxidaze, Sudan, esteraze, PAS, hemosiderina medulara si urinara.
 9. Rezistenta osmotica, autohemoliza
 10. Determinarea grupelor sanguine; testul Coombs direct; teste de compatibilitate. Depistarea anticorpilor iregulari.
 11. Teste pentru explorarea coagularii si fibrinolizei
 12. Citometria în flux. Detectarea markerilor de suprafaţă şi citoplasmatici.
 13. Interpretare investigatiilor de biochimie si imunologie din sange, urina, LCR
 14. Interpretarea investigatiilor de genetica

Relații suplimentare privind desfăşurarea concursului se pot obţine la sediul institutului, str. Republicii nr. 34-36, Cluj-Napoca, etaj I, la secretarul comisei de concurs– Ec. Gnandt Janos, Serviciul RUNOS, telefon 0264-598361 int.142

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content