Carieră

MANAGERUL INSTITUTULUI ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA Organizează CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea funcţiei de director inanciar-contabil la Institutul Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuță”

I. Denumirea postului vacant: director financiar-contabil

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 284 din 2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursului/examenului pentru ocuparea functilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu completările și modificările ulterioare, Managerul Institutului Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca stabileşte următoarele:

 1. Denumirea postului vacant: director financiar-contabil
 2. Locul de depunere al dosarului de concurs:
 • Serviciul RUNOS, sediul Institutului Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuța”, str. Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

 • Gnandt Janos, Șef serviciul RUNOS, tel: 0264 450 669/0741474338, e-mail: janos.gnandt@iocn.ro

Condiţiile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu

a. Termen de înregistrare a dosarului: de la data publicării anunțului până la 10.07.2024
b. Verificarea dosarelor şi publicarea rezultatelor (etapă eliminatorie): 11.07.2024
c. Termen de depunere a contestaţiilor: 12.07.2024, max. ora 15.30
d. Soluţionarea contestaţiilor:15.07.2024
e. Susţinerea concursului/examenului de către candidați: 18.07.2024, astfel:

 • test-grilă/lucrare scrisă, orele 09.00-11.00;
 • susținerea proiectului de specialitate, orele 11.30-13.00;
 • interviul de selecție, 13.30-14.00

f. Afișarea rezultatelor: 19.07.2024
g. Termen de depunere a contestaţiilor: 22.07.2024, max. ora 15.30
h. Soluționarea contestaților: 23.07.2024
i. Afişarea rezultatelor finale: 24.07.2024

a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.

a. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
b. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
c. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d. Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
e. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
f. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar – preventiv, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
g. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
h. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
i. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
j. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
k. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
l. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
m. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
n. Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
o. Ordinul comun MS/CNAS nr. 397/836/2018 privind privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;
p. Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană;
q. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului director din spitalul public;
r. Contractul Colectiv de Muncă, la nivel de Institut Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca;
s. Regulamentul de organizare și funcționare, al Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca;
t. Regulamentul de ordine interioară, al Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca.

a) Indicatori financiari specifici Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, reflectarea lor în bugetul de venituri şi cheltuieli.
b) Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului (determinarea cheltuielilor pe secţii, tipuri de cheltuieli).
c) Gestiunea financiară a institutului.
a) Modalitatea de conducere şi organizare a contabilităţii financiare a institutului.
b) Dare de seamă contabilă la data de 31.12.2023 – întocmire, analiză și propuneri de eficientizare a activității economice a Institutului Oncologic ”Prof. dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca.

Relatii suplimentare privind desfăşurarea se pot obţine la sediul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, secretarul comisei de concurs– Ec. Gnandt Janos, Șef serviciul RUNOS, tel: 0264 450 669/0741474338, e-mail: janos.gnandt@iocn.ro

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content